Specifications Table for EHVX-D6V / ERGA-DV3-BML

EHVX04S23DA6V / ERGA04DAV3 EHVX04S18DA6V / ERGA04DAV3 EHVX08S23DA6V / ERGA06DAV3 EHVX08S18DA6V / ERGA06DAV3 EHVX08S18DA6V / ERGA08DAV3 EHVX08S23DA6V / ERGA08DAV3
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 4.30 (1), 4.60 (2) 4.30 (1), 4.60 (2) 6.00 (1), 5.90 (2) 6.00 (1), 5.90 (2) 7.50 (1), 7.80 (2) 7.50 (1), 7.80 (2)
Kapaciteti ftohës Nom. kW 5.56 (1), 4.37 (2) 5.56 (1), 4.37 (2) 5.96 (1), 4.87 (2) 5.96 (1), 4.87 (2) 6.25 (1), 5.35 (2) 6.25 (1), 5.35 (2)
Fuqia në hyrje Ngrohje Nom. kW 0.850 (1), 1.26 (2) 0.850 (1), 1.26 (2) 1.24 (1), 1.69 (2) 1.24 (1), 1.69 (2) 1.63 (1), 2.23 (2) 1.63 (1), 2.23 (2)
  Ftohje Nom. kW 0.940 (1), 1.14 (2) 0.940 (1), 1.14 (2) 1.06 (1), 1.33 (2) 1.06 (1), 1.33 (2) 1.16 (1), 1.51 (2) 1.16 (1), 1.51 (2)
  Domestic hot water from 10°C to 50°C Nom. kWh 3.01 (0.000) 2.48 (0.000) 3.01 (0.000) 2.48 (0.000) 2.48 (0.000) 3.01 (0.000)
Heat up time from 10°C to 50°C hr 1h40min 1h28min 1h40min 1h28min 1h28min 1h40min
COP 5.10 (1), 3.65 (2) 5.10 (1), 3.65 (2) 4.85 (1), 3.50 (2) 4.85 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2)
EER 5.94 (1), 3.84 (2) 5.94 (1), 3.84 (2) 5.61 (1), 3.67 (2) 5.61 (1), 3.67 (2) 5.40 (1), 3.54 (2) 5.40 (1), 3.54 (2)
Pump Njësi nominale ESP Ftohje kPa 54.6 (1), 59.4 (2) 54.6 (1), 59.4 (2) 52.6 (1), 57.5 (2) 52.6 (1), 57.5 (2) 51.1 (1), 55.5 (2) 51.1 (1), 55.5 (2)
    Ngrohje kPa 59.6 (1), 58.6 (2) 59.6 (1), 58.6 (2) 52.4 (1), 52.9 (2) 52.4 (1), 52.9 (2) 43.3 (1), 41.2 (2) 43.3 (1), 41.2 (2)
Shkëmbyesi i nxehtësisë i anës së ujit Niveli i qarkullimit të ujit Ftohje Nom. l/min 15.9 (1), 12.5 (2) 15.9 (1), 12.5 (2) 17.1 (1), 14.0 (2) 17.1 (1), 14.0 (2) 17.9 (1), 15.3 (2) 17.9 (1), 15.3 (2)
    Ngrohje Nom. l/min 12.3 (1), 13.2 (2) 12.3 (1), 13.2 (2) 17.2 (1), 16.9 (2) 17.2 (1), 16.9 (2) 21.5 (1), 22.4 (2) 21.5 (1), 22.4 (2)
General Detajet e furnitorit/prodhuesit Emri dhe adresa   Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
    Emri ose marka tregtare   Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V.
  Product description Pompa e nxehtësisë ajër-ujë   po po po po po po
    Pompa e nxehtësisë solucion kripe-ujë   jo jo jo jo jo jo
    Ngrohës me kombinim pompe nxehtësie   jo jo jo jo jo jo
    Pompa e nxehtësisë me temperaturë të ulët   jo jo jo jo jo jo
    Ngrohësi shtesë i integruar   po po po po po po
    Pompa e nxehtësisë ujë-ujë   jo jo jo jo jo jo
  LW(A) Sound power level (according to EN14825) Indoor dB(A) 42 42 42 42 42 42
Niveli i fuqisë së zhurmës LW(A) (sipas EN14825) E jashtme dB(A) 58 58 60 60 62 62
Gjendje zhurme sipas Ecodesign dhe etiketa e energjisë Fuqia e zhurmës në regjimin e ngrohjes, e matur sipas standardit EN12102 me kushtet e standardit EN14825 Fuqia e zhurmës në regjimin e ngrohjes, e matur sipas standardit EN12102 me kushtet e standardit EN14825 Fuqia e zhurmës në regjimin e ngrohjes, e matur sipas standardit EN12102 me kushtet e standardit EN14825 Fuqia e zhurmës në regjimin e ngrohjes, e matur sipas standardit EN12102 me kushtet e standardit EN14825 Fuqia e zhurmës në regjimin e ngrohjes, e matur sipas standardit EN12102 me kushtet e standardit EN14825 Fuqia e zhurmës në regjimin e ngrohjes, e matur sipas standardit EN12102 me kushtet e standardit EN14825
Ngrohja e përgjithshme e ambientit Njësia ajër-ujë Rryma nominale e ajrit (e jashtme) m³/h 2,280.0 2,280.0 2,520.0 2,520.0 2,770.0 2,770.0
  Njësia solucion kripe/ujë-ujë Qarkullimi i klasifikuar i ujit/solucionit me kripë m³/h 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Të tjera Kontrolli i kapacitetit   Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter
    Pck (regjimi i ngrohësit të karterit) kW 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    Poff (regjimi fikur) kW 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
    Psb (regjimi i pritjes) kW 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
    Pto (termostati fikur) kW 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
  Ngrohës suplementar i integruar Psup kW 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
Ngrohje uji të ngrohtë shtëpiak Të përgjithshme Profili i deklaruar i ngarkesës   XL L XL L L XL
    Funks. për rregullimin e ngrohjes së ujit jashtë orarit të pikut   po po po po po po
  Klimë mesatare AEC (konsumi vjetor i energjisë elektrike) kWh 1,267 820 1,267 820 820 1,267
    Ƞwh (efikasiteti i ngrohje së ujit) % 133 125 133 125 125 133
    Qfuel (konsumi ditor i lëndës djegëse) kWh 5.900 3.870 5.900 3.870 3.870 5.900
    Kategoria e efikasitetit të energjisë të ngrohjes së ujit   A+ A+ A+ A+ A+ A+
  Klimë e ftohtë AEC (konsumi vjetor i energjisë elektrike) kWh 1,475 951 1,475 951 951 1,475
    Ƞwh (efikasiteti i ngrohje së ujit) % 114 107 114 107 107 114
    Qelec (konsumi ditor i energjisë elektrike) kWh 6.860 4.480 6.860 4.480 4.480 6.860
  Klimë e ngrohtë AEC (konsumi vjetor i energjisë elektrike) kWh 1,046 680 1,046 680 680 1,046
    Ƞwh (efikasiteti i ngrohje së ujit) % 161 151 161 151 151 161
    Qelec (konsumi ditor i energjisë elektrike) kWh 4.880 3.220 4.880 3.220 3.220 4.880
Ngrohja e ambientit Dalja e ujit klimë mesatare 55°C Të përgjithshme SCOP   3.26 3.26 3.26 3.26 3.32 3.32
      Konsumi vjetor i energjisë kWh 3,806 3,806 4,441 4,441 4,975 4,975
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 127 127 127 127 130 130
      Klasifikuar në -10°C kW 6.0 6.0 7.0 7.0 8.0 8.0
      Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit   A++ A++ A++ A++ A++ A++
    Gjendja A (-7°C DB/-8°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   1.97 1.97 1.98 1.98 1.96 1.96
      Pdh kW 5.3 5.3 5.9 5.9 6.9 6.9
      PERd % 79 79 79 79 78 78
    Gjendja B (2°C DB/1°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   3.23 3.23 3.16 3.16 3.20 3.20
      Pdh kW 3.3 3.3 3.9 3.9 4.4 4.4
      PERd % 129 129 126 126 128 128
    Gjendja C (7°C DB/6°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   4.40 4.40 4.49 4.49 4.64 4.64
      Pdh kW 3.0 3.0 3.0 3.0 3.3 3.3
      PERd % 176 176 180 180 186 186
    Gjendja D (12°C DB/11°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   6.10 6.10 6.10 6.10 6.22 6.22
      Pdh kW 3.3 3.3 3.3 3.3 4.1 4.1
      PERd % 244 244 244 244 249 249
    Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) COPd   1.37 1.37 1.53 1.53 1.64 1.64
      Pdh kW 4.0 4.0 5.4 5.4 7.1 7.1
      PERd % 55 55 61 61 66 66
      TOL °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
      WTOL °C 55 55 55 55 55 55
    Kapaciteti nominal shtesë dalje ngrohje Psup (në Tdesign -10°C) kW 2.0 2.0 1.6 1.6 1.0 1.0
    Tbiv (temperatura bivalente) COPd   1.97 1.97 2.12 2.12 1.90 1.90
      Pdh kW 5.3 5.3 6.1 6.1 7.5 7.5
      PERd % 79 79 85 85 76 76
      Tbiv °C -7 -7 -6 -6 -8 -8
  Dalja e ujit klimë e ftohtë 55°C Të përgjithshme Konsumi vjetor i energjisë kWh 4,468 4,468 5,300 5,300 6,886 6,886
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 107 107 109 109 112 112
      Klasifikuar në -22°C kW 5.0 5.0 6.0 6.0 8.0 8.0
  Dalja e ujit për klimë të ngrohtë 55°C Të përgjithshme Konsumi vjetor i energjisë kWh 1,660 1,660 1,858 1,858 2,213 2,213
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 148 148 158 158 161 161
      Klasifikuar në 2°C kW 4.7 4.7 5.6 5.6 6.8 6.8
  Dalja e ujit klimë mesatare 35°C Të përgjithshme SCOP   4.48 4.48 4.47 4.47 4.56 4.56
      Konsumi vjetor i energjisë kWh 2,766 2,766 3,233 3,233 3,625 3,625
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 176 176 176 176 179 179
      Klasifikuar në -10°C kW 6.0 6.0 7.0 7.0 8.0 8.0
      Qhe Konsumi vjetor i energjisë (GCV) Gj 1 1 1 1 1 1
      Klas. efikasitetit të ngrohjes sezonale të ambientit   A++ A++ A++ A++ A++ A++
    Gjendja A (-7°C DB/-8°C WB) COPd   2.90 2.90 2.86 2.86 2.77 2.77
      Pdh kW 5.5 5.5 6.0 6.0 7.0 7.0
      PERd % 116 116 114 114 111 111
    Gjendja B (2°C DB/1°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   4.33 4.33 4.25 4.25 4.35 4.35
      Pdh kW 3.3 3.3 3.9 3.9 4.2 4.2
      PERd % 173 173 170 170 174 174
    Gjendja C (7°C DB/6°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   6.19 6.19 6.30 6.30 6.49 6.49
      Pdh kW 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3
      PERd % 248 248 252 252 260 260
    Gjendja D (12°C DB/11°C WB) Cdh (ngrohje me shpërbërje)   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
      COPd   7.78 7.78 7.78 7.78 8.52 8.52
      Pdh kW 3.3 3.3 3.3 3.3 3.9 3.9
      PERd % 311 311 311 311 341 341
    Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) COPd   2.56 2.56 2.49 2.49 2.41 2.41
      Pdh kW 5.2 5.2 6.0 6.0 6.9 6.9
      PERd % 102 102 100 100 96 96
      TOL °C -10 -10 -10 -10 -10 -10
      WTOL °C 35 35 35 35 35 35
    Tbiv (temperatura bivalente) COPd   2.90 2.90 2.49 2.49 2.66 2.66
      Pdh kW 5.5 5.5 6.0 6.0 7.5 7.5
      PERd % 116 116 100 100 106 106
      Tbiv °C -7 -7 -6 -6 -8 -8
    Kapaciteti nominal shtesë dalje ngrohje Psup (në Tdesign -10°C) kW 0.8 0.8 1.0 1.0 1.1 1.1
  Dalja e ujit klimë e ftohtë 35°C Të përgjithshme Konsumi vjetor i energjisë kWh 3,230 3,230 3,749 3,749 5,034 5,034
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 150 150 155 155 154 154
      Klasifikuar në -22°C kW 5.0 5.0 6.0 6.0 8.0 8.0
  Dalja e ujit për klimë të ngrohtë 35°C Të përgjithshme Konsumi vjetor i energjisë kWh 1,139 1,139 1,276 1,276 1,437 1,437
      Ƞs (Efikasiteti sezonal i ngrohjes së ambientit) % 241 241 248 248 257 257
      Klasifikuar në 2°C kW 5.2 5.2 6.0 6.0 7.0 7.0
Shënime Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Kushti 1: ftohje Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Kushti 2: ftohje Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); ngrohje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)