FTX20KV1B / RX20K2V1B FTX20KV1B / RX20K5V1B FTX25KV1B / RX25K2V1B FTX25KV1B / RX25K5V1B FTX35KV1B / RX35K2V1B FTX35KV1B / RX35K5V1B FTX50KV1B / RX50KV1B FTX50K2V1B / RX50K2V1B FTX60KV1B / RX60KV1B FTX60K2V1B / RX60K2V1B FTX71K2V1B / RX71K2V1B
Indoor unit FTX20K FTX20K FTX25K FTX25K FTX35K FTX35K FTX50K FTX50K2V1B FTX60K FTX60K2V1B FTX71K2V1B
Outdoor unit RX20K RX20K RX25K RX25K RX35K RX35K RX50K RX50K2V1B RX60K RX60K2V1B RX71K2V1B
Kapaciteti ftohës Min. kW 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7 2.3
  Min. Btu/h 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 5,800 5,800 5,800 5,800 7,800
  Min. kcal/h 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,460 1,460 1,460 1,460 1,980
  Nom. kW 2.0 (2) 2.0 (2) 2.5 (2) 2.5 (2) 3.5 (2) 3.5 (2) 5.0 (2) 5.0 6.0 (2) 6.0 7.1
  Nom. Btu/h 6,800 (2) 6,800 (2) 8,500 (2) 8,500 (2) 11,900 (2) 11,900 (2) 17,100 (2) 17,100 20,500 (2) 20,500 24,200
  Nom. kcal/h 1,720 (2) 1,720 (2) 2,150 (2) 2,150 (2) 3,010 (2) 3,010 (2) 4,300 (2) 4,300 5,160 (2) 5,160 6,100
  Maks. kW 2.6 2.6 3.0 3.0 4.0 4.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.3
  Maks. Btu/h 8,900 8,900 10,200 10,200 13,600 13,600 20,500 20,500 23,900 23,900 24,900
  Maks. kcal/h 2,240.0 2,240.0 2,580 2,580 3,440 3,440 5,160 5,160 6,020 6,020 6,280
Kapaciteti ngrohës Min. kW 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7 2.3
  Min. Btu/h 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 5,800 5,800 5,800 5,800 7,800
  Min. kcal/h 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1.46 1,460 1,460 1,460 1,980
  Nom. kW 2.5 (2) 2.5 (2) 3.0 (2) 3.0 (2) 4.0 (2) 4.0 (2) 6.0 (2) 6.0 7.0 (2) 7.0 8.2
  Nom. Btu/h 8,500 (2) 8,500 (2) 10,200 (2) 10,200 (2) 13,600 (2) 13,600 (2) 20,500 (2) 20,500 23,900 (2) 23,900 28,000
  Nom. kcal/h 2,150 (2) 2,150 (2) 2,580 (2) 2,580 (2) 3,440 (2) 3,440 (2) 5,160 (2) 5,160 6,020 (2) 6,020 7,060
  Maks. kW 3.5 3.5 4.0 4.0 4.8 4.8 7.7 7.7 8.0 8.0 9.0
  Maks. Btu/h 11,900 11,900 13,600 13,600 16,400 16,400 26,300 26,300 27,300 27,300 30,700
  Maks. kcal/h 3,010 3,010 3,440 3,440 4,130 4,130 6,620 6,620 6,880 6,880 7,740
Fuqia në hyrje Ftohje Min. kW 0.310 0.310 0.310 0.310 0.290 0.290 0.295 0.320 0.295 0.332 0.449
    Nom. kW 0.503 (2) 0.503 (2) 0.661 (2) 0.661 (2) 1.020 (2) 1.020 (2) 1.397 (2) 1.397 1.644 (2) 1.644 2.720
    Maks. kW 0.720 0.720 0.720 0.720 1.3 1.3 1.542 1.826 2.255 2.980 3.274
  Ngrohje Min. kW 0.250 0.250 0.250 0.250 0.290 0.290 0.329 0.440 0.381 0.456 0.617
    Nom. kW 0.524 (2) 0.524 (2) 0.688 (2) 0.688 (2) 0.995 (2) 0.995 (2) 1.579 (2) 1.579 1.929 (2) 1.928 2.571
    Maks. kW 0.950 0.950 0.950 0.950 1.290 1.290 1.565 2.356 2.380 2.787 3.306
Efikasiteti nominal EER   3.98 (1) 3.98 (1) 3.78 (1) 3.78 (1) 3.4 (1) 3.4 (1) 3.58 (1) 3.58 3.65 (1) 3.65 2.61
  COP   4.77 (1) 4.77 (1) 4.36 (1) 4.36 (1) 4.0 (1) 4.0 (1) 3.80 (1) 3.80 3.63 (1) 3.63 3.19
  Konsumi vjetor i energjisë kWh 251 (0.000) 251 (0.000) 331 (0.000) 331 (0.000) 510 (0.000) 510 (0.000) 698 (0.000) 698 (0.000) 822 (0.000) 822 (0.000) 1,360 (0.000)
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A A A A A A   A    
    Ngrohje   A A A A A A A   A    
Ftohja e hapësirës Kapaciteti Pdesign kW 2.00 2.00 2.50 2.50 3.50 3.50 5.00 5.00 6.00 6.00 7.10
  Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A
  SEER   6.66 6.66 6.55 6.55 6.42 6.44 6.59 6.59 6.76 6.76 5.25
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 105 106 134 134 180 191 266 266 311 311 473
  Kushti A (35°C - 27/19) Pdc kW 2.00 2.00 2.50 2.50 3.30 3.50 5.06 5.00 6.00 6.00 7.10
    EERd   3.98 3.98 3.78 3.78 3.43 3.43 3.58 3.58 3.65 3.65 2.61
    Hyrja e fuqisë kW 0.50 0.51 0.66 0.67 0.96 1.03 1.41 1.40 1.64 1.64 2.72
  Kushti B (30°C - 27/19) Pdc kW 1.47 1.47 1.84 1.84 2.43 2.43 3.69 3.69 4.42 4.42 5.23
    EERd   6.30 6.30 5.19 5.19 5.26 5.26 4.98 4.98 4.94 4.94 3.52
    Hyrja e fuqisë kW 0.23 0.24 0.35 0.36 0.46 0.47 0.74 0.74 0.89 0.89 1.49
  Kushti C (25°C - 27/19) Pdc kW 1.22 1.22 1.22 1.22 1.56 1.56 2.51 2.51 2.84 2.84 3.36
    EERd   8.66 8.66 8.66 8.66 8.00 8.00 8.14 8.14 8.10 8.10 6.05
    Hyrja e fuqisë kW 0.14 0.15 0.14 0.15 0.20 0.20 0.31 0.31 0.35 0.35 0.56
  Kushti D (20°C - 27/19) Pdc kW 1.32 1.32 1.32 1.32 1.35 1.35 2.23 2.23 2.32 2.32 2.54
    EERd   9.68 9.68 9.68 9.68 9.57 9.57 10.14 10.14 11.20 11.20 11.00
    Hyrja e fuqisë kW 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.22 0.22 0.21 0.21 0.23
Ngrohja e hapësirës (klimë mesatare) Kapaciteti Pdesign kW 2.20 2.20 2.40 2.40 2.80 2.80 4.60 4.60 4.80 4.80 6.20
  Kategoria e efikasitetit të energjisë   A++ A++ A++ A++ A++ A++ A+ A+ A+ A+ A
  SCOP/A   4.65 4.65 4.61 4.61 4.64 4.64 4.10 4.10 4.10 4.10 3.81
  SCOPnet/A   4.72 4.72 4.68 4.68 4.71 4.71 4.13 4.13 4.12 4.12 3.84
  Pdh Heating capacity at -10° kW               4.07   4.12 4.89
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a 662 663 729 729 845 845 1,570 1,570 1,640 1,640 2,277
  Ngrohja rezervë e kërkuar në kushtet e projektimit kW 0.46 0.45 0.55 0.55 0.63 0.63 0.53 0.53 0.68 0.68 1.31
  TOL Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 1.40 1.40 1.40 1.40 1.65 1.65 4.20 4.20 3.91 3.91 3.91
    COPd (COP i deklaruar)   1.82 1.82 1.82 1.82 1.92 1.92 2.06 2.06 1.81 1.81 1.96
    Hyrja e fuqisë kW 0.77 0.77 0.77 0.77 0.86 0.86 2.04 2.04 2.16 2.16 1.99
  TBivalent Tbiv (temperatura bivalente) °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 1.95 1.95 2.12 2.12 2.48 2.48 3.99 3.99 4.25 4.25 5.48
    COPd (COP i deklaruar)   2.90 2.90 2.84 2.84 2.68 2.68 2.29 2.29 2.25 2.25 2.26
    Hyrja e fuqisë kW 0.67 0.68 0.75 0.75 0.93 0.93 1.74 1.74 1.89 1.89 2.42
  Kushti A (-7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 1.95 1.95 2.12 2.12 2.48 2.48 3.99 3.99 4.25 4.25 5.48
    COPd (COP i deklaruar)   2.91 2.90 2.84 2.84 2.68 2.68 2.29 2.29 2.25 2.25 2.26
    Hyrja e fuqisë kW 0.67 0.68 0.75 0.75 0.93 0.93 1.74 1.74 1.89 1.89 2.42
  Kushti B (2°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 1.18 1.18 1.29 1.29 1.50 1.50 2.45 2.45 2.58 2.58 3.34
    COPd (COP i deklaruar)   4.86 4.86 4.76 4.76 4.85 4.85 4.31 4.31 4.34 4.34 3.90
    Hyrja e fuqisë kW 0.24 0.25 0.27 0.28 0.31 0.31 0.57 0.57 0.59 0.59 0.86
  Kushti C (7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 0.92 0.92 0.92 0.92 1.00 1.00 1.59 1.59 1.65 1.65 2.15
    COPd (COP i deklaruar)   6.10 6.10 6.13 6.13 6.11 6.11 5.27 5.27 5.27 5.27 4.69
    Hyrja e fuqisë kW 0.15 0.16 0.15 0.16 0.16 0.17 0.30 0.30 0.31 0.31 0.46
  Kushti D (12°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW 1.02 1.02 1.02 1.02 1.10 1.10 1.93 1.93 2.00 2.00 1.52
    COPd (COP i deklaruar)   7.08 7.08 7.12 7.12 7.10 7.10 6.41 6.41 6.41 6.41 6.74
    Hyrja e fuqisë kW   0.15   0.15   0.16   0.30   0.31 0.23
Ngrohja e hapësirës (klimë e ngrohtë) Kapaciteti Pdesignh kW               2.45   2.58 3.34
  Kategoria e efikasitetit të energjisë               A+++   A+++ A+++
  SCOP               5.18   5.19 5.22
  SCOPnet               5.25   5.26 5.28
  Konsumi vjetor i energjisë kWh/a               662   696 896
  Ngrohja rezervë e kërkuar në kushtet e projektimit kW               0.00   0.00 0.00
  TOL Tol (limiti i temperaturës së funksionimit) °C               -15   -15 -15
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW               4.20   3.91 3.91
    COPd (COP i deklaruar)               2.06   1.81 1.96
    Hyrja e fuqisë kW               2.04   2.16 1.99
  TBivalent Tbiv (temperatura bivalente) °C               7   7 7
    Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW               2.45   2.58 3.34
    COPd (COP i deklaruar)               4.31   4.34 3.90
    Hyrja e fuqisë kW               0.57   0.59 0.86
  Kushti B (2°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW               2.45   2.58 3.34
    COPd (COP i deklaruar)               4.31   4.34 3.90
    Hyrja e fuqisë kW               0.57   0.59 0.86
  Kushti C (7°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW               1.59   1.65 2.15
    COPd (COP i deklaruar)               5.27   5.27 4.69
    Hyrja e fuqisë kW               0.30   0.31 0.46
  Kushti D (12°C) Pdh (kap. i deklaruar i ngrohjes) kW               1.93   2.00 1.52
    COPd (COP i deklaruar)               6.41   6.41 6.74
    Hyrja e fuqisë kW               0.30   0.31 0.23
Konsumi i energjisë në regjime të tjera veç atij aktiv Crankcase heater mode PCK W 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Regjimi fikur POFF W 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
  Regjimi i gatishmërisë Ftohje PSB W 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    Ngrohje PSB W   1.0   1.0   1.0          
Pto (Thermostat off) W 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 12.0 12.0 12.0 12.0 14.0
Ftohje Cdc (Ftohje me shpërbërje)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Ngrohje Cdh (Ngrohje me shpërbërje)   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Përfshihet funksioni i ftohjes po po po po po po po po po po po
Përfshihet funksioni i nxehjes po po po po po po po po po po po
Përfshihet klima mesatare po po po po po po po po po po po
Përfshihet stina e ftohtë jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo
Përfshihet stina e ngrohtë jo jo jo jo jo jo jo po jo po po
Logoja Ecolabel jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo jo
Eurovent Sound power level outdoor Cooling Nom. dBA               60   63 66
  Niveli i fuqisë së zhurmës brenda Ftohje Nom. dBA               59   60 62
  Gjatësia e tubacioneve Ftohje Kushtet matëse m               5.0   5.0 5.0
Lidhjet e tubacioneve Kullimi Diametri i jashtëm mm 18 18 18 18 18 18 16   16    
  Gazi Diametri i jashtëm mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7   12.7    
  Termoizolimi   Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi Tuba lëngu dhe gazi   Tuba lëngu dhe gazi    
  Liquid OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35   6.35    
Faktori i fuqisë Nominale Ftohje %               96.70 (0.000)   99.40 (0.000) 99.40 (0.000)
    Ngrohje %               97.20 (0.000)   99.60 (0.000) 99.60 (0.000)
Rryma Rryma nominale e funksionimit (RLA) - 50Hz Ftohje A 2.47 2.47 3.25 3.25 5.42 5.42 6.35 6.3 7.37 7.2 11.9
    Ngrohje A 2.67 2.67 3.50 3.50 5.0 5.0 7.16 7.1 8.59 8.4 11.2
Shënime EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. EER/COP sipas Eurovent 2012, vetëm për përdorim jashtë BE-së Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.