Tabela e specifikimeve për FDQ-C / RQ-BW1

FDQ125C7VEB / RQ125B8W1B FDQ125C5VEB / RQ125B8W1B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 12.2 (3) 12.2 (3)
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 14.5 (4) 14.5 (4)
Efikasiteti nominal EER   2.70 2.70
  COP   3.30 3.30
  Annual energy consumption kWh 2,260 2,260
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   D D
    Ngrohje   C C
Shënime (1) - Etiketa e energjisë: nga shkalla A (më efikasja) deri në G (më pak efikasja) (1) - Etiketa e energjisë: nga shkalla A (më efikasja) deri në G (më pak efikasja)
  (2) - Konsumi vjetor i energjisë: bazuar në përdorimin mesatar prej 500 orë pune në vit me ngarkesë të plotë (kushte nominale). (2) - Konsumi vjetor i energjisë: bazuar në përdorimin mesatar prej 500 orë pune në vit me ngarkesë të plotë (kushte nominale).
  (3) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia e barasvlershme e tubave: 7,5 m; diferenca e nivelit: 0 m (3) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia e barasvlershme e tubave: 7,5 m; diferenca e nivelit: 0 m
  (4) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m (4) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m
  (5) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-11, përkatësisht EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes që të siguroheni se pajisja është e lidhur vetëm me një furnizues me Zsys (rezistenca e sistemit) ≤ Zmax (5) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-11, përkatësisht EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes që të siguroheni se pajisja është e lidhur vetëm me një furnizues me Zsys (rezistenca e sistemit) ≤ Zmax
  (6) - +Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë e ndryshimeve të tensionit, luhatjeve të tensionit në sistemet e furnizimit të tensionit të ulët për pajisje me rrymë hyrëse me fuqi ≤ 75A. (6) - +Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë e ndryshimeve të tensionit, luhatjeve të tensionit në sistemet e furnizimit të tensionit të ulët për pajisje me rrymë hyrëse me fuqi ≤ 75A.
  (7) - impedancë sistemi (7) - impedancë sistemi
  (8) - Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë (8) - Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë
  (9) - Energjia e qarkut të shkurtër (9) - Energjia e qarkut të shkurtër
  (10) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (10) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°