Tabela e specifikimeve për FUQ-C / RQ-BV3

FUQ71CVEB / RQ71B8V3B FUQ100CVEB / RQ100B8V3B
Kapaciteti ftohës Nom. kW 7.1 (3) 10 (3)
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 8.0 (4) 11.20 (4)
Efikasiteti nominal EER   2.63 2.61
  COP   3.16 3.13
  Annual energy consumption kWh 1,350 1,915
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   D D
    Ngrohje   D D
Shënime (1) - Etiketa e energjisë: nga shkalla A (më efikasja) deri në G (më pak efikasja) (1) - Etiketa e energjisë: nga shkalla A (më efikasja) deri në G (më pak efikasja)
  (2) - Konsumi vjetor i energjisë: bazuar në përdorimin mesatar prej 500 orë pune në vit me ngarkesë të plotë (kushte nominale). (2) - Konsumi vjetor i energjisë: bazuar në përdorimin mesatar prej 500 orë pune në vit me ngarkesë të plotë (kushte nominale).
  (3) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia e barasvlershme e tubave: 7,5 m; diferenca e nivelit: 0 m (3) - Ftohje: temp. e brendshme 27°CDB, 19.0°CWB; temp. e jashtme 35°CDB; gjatësia e barasvlershme e tubave: 7,5 m; diferenca e nivelit: 0 m
  (4) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m (4) - Ngrohje: temp. e brendshme 20°CDB; temp. e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 7,5m; diferenca e nivelit: 0m
  (5) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-11, përkatësisht EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes që të siguroheni se pajisja është e lidhur vetëm me një furnizues me Zsys (rezistenca e sistemit) ≤ Zmax (5) - Në përputhje me EN/IEC 61000-3-11, përkatësisht EN/IEC 61000-3-12, mund të jetë e nevojshme të konsultoheni me operatorin e rrjetit të shpërndarjes që të siguroheni se pajisja është e lidhur vetëm me një furnizues me Zsys (rezistenca e sistemit) ≤ Zmax
  (6) - +Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë e ndryshimeve të tensionit, luhatjeve të tensionit në sistemet e furnizimit të tensionit të ulët për pajisje me rrymë hyrëse me fuqi ≤ 75A. (6) - +Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë e ndryshimeve të tensionit, luhatjeve të tensionit në sistemet e furnizimit të tensionit të ulët për pajisje me rrymë hyrëse me fuqi ≤ 75A.
  (7) - impedancë sistemi (7) - impedancë sistemi
  (8) - Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë (8) - Pajisja përputhet me EN/IEC 61000-3-12: Standard teknik europian/ndërkombëtar që përcakton kufijtë për rrymat elektrike të vazhduara të prodhuara nga pajisje të lidhura me sistemin e tensionit të ulët me rrymë hyrëse > 16A dhe ≤ 75A për fazë
  (9) - Energjia e qarkut të shkurtër (9) - Energjia e qarkut të shkurtër
  (10) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20° (10) - Efikasiteti nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°